Hof van Schoten  Beleid

WAAROM HET HIER GOED IS

Ben je als senior op zoek naar een hoogwaardige vorm van wonen, welzijn, zorg en diensten? Waar je tegelijkertijd je vrijheid behoudt? En waar het aangenaam is te leven met respect voor de andere bewoners, familie, medewerkers en bestuur?

In Hof van Schoten krijg je dat. Zowel voor bewoners als hun naasten is er grote aandacht. Om dat doel te realiseren, werken we samen met de beste partners en leveranciers.

Je bent hier altijd zeker van verantwoorde hulp- en dienstverlening. Dat kan alleen als de basis in orde is. Met andere woorden, een gezond financieel beleid en een fijne werkomgeving voor medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en studenten.

INSPRAAK VIA DE GEBRUIKERSRAAD

Het is voor ons zeer belangrijk om de mening van onze bewoners te kennen over hun verblijf zowel in het woonzorgcentrum als in de assistentiewoningen. Eén van de mogelijkheden om deze inspraak te garanderen in de goede werking van onze voorziening, is het organiseren van voldoende inspraakmomenten.

Naast het dagelijks contact met onze medewerkers en de bereikbaarheid van onze leidinggevenden, voorzien we 4x per jaar een gebruikersraad waarop zowel bewoners als familieleden welkom zijn. Op deze raad zal naast de directie ook zoveel als mogelijk elke discipline vertegenwoordigd zijn. Om zulke gebruikersraden vlot te laten verlopen wordt er steeds met een vast structuur gewerkt. Hierbij laten we telkens onderwerpen als zorg, schoonmaak, wasserij, technische dienst, maaltijden, kapper, pedicure, animatie, kiné, ... aan bod komen. Alle deelnemers krijgen de kans om opmerkingen, suggesties en/of tips te bespreken en er wordt heel wat nieuwe info over het reilen en zeilen in Hof van Schoten meegedeeld. Daarnaast zien we dat deze gebruikersraden het contact tussen bewoners onderling en familieleden onderling verbetert.

Iemand die niet aanwezig kan zijn op deze gebruikersraad kan steeds zijn vragen, opmerkingen en tips vooraf doorgeven. Van elke gebruikersraad wordt een verslag gemaakt dat op alle kamers wordt verdeeld en op de infoborden wordt uitgehangen.

KLARE KIJK VOOR IEDEREEN: BELEID ROND GOED BESTUUR

Goed bestuur wil zeggen dat organisaties transparant zijn over hun werking en samenwerkingsverbanden tegenover alle "stakeholders". Onze stakeholders zijn aandeelhouders, werknemers, bewoners, gebruikers en de maatschappij. Bij "bewoners en gebruikers" bedoelen we ook hun vertegenwoordigers.

In grote bedrijven is er een strikte scheiding tussen de verschillende beleidsstructuren met een schriftelijke rapportering en controle, onder meer om misbruiken te voorkomen. In kmo's en kleinschalige familiale ondernemingen zoals Hof van Schoten is er net minder of zelfs geen scheiding tussen deze rollen. Dat creëert een aantal risico’s, maar ook een enorme dynamiek, flexibiliteit en een grote efficiëntie.

Hof van Schoten wil transparant de belangen van alle stakeholders respecteren.

Wij willen goed bestuur garanderen, rekening houdend met de realiteit – waarbij een strikte scheiding tussen bijvoorbeeld algemene vergadering en raad van bestuur (die er in een bvba trouwens niet is) en de directie quasi onmogelijk is. Vandaar onze alternatieve code van goed bestuur: we organiseren transparant toezicht op onze werking met als doel ondernemerschap, marktconformiteit, kwaliteit, duurzaamheid en waarde op lange termijn na te streven. Altijd op kmo-maat en gebaseerd op het klassieke vennootschaps- en verenigingsrecht voor de regels rond algemene vergadering, raad van bestuur en directie.

De beslotenheid van deze organen biedt ook voordelen: onze sterkte als individuele eigenaars (we werken zelf mee), zoals familiaal karakter, betrokkenheid, beschikbaarheid (we staan open voor iedereen), service op mensenmaat, idealisme, snelle beslissingskracht en hartelijkheid.

Daarom ondertekende Hof van Schoten het memorandum goed bestuur in familiale kleinschalige welzijns- en zorgorganisaties in januari 2018. Dit memorandum waarborgt alle principes van maatschappelijk verantwoorde zorg: kwalitatief, performant, rechtvaardig, relevant en toegankelijk. Het doel is met alle ondertekenaars gegevens uit te wisselen om mogelijke pijnpunten aan te duiden en waar mogelijk te verhelpen. We werken preventief over kwaliteitsindicatoren, financiële gegevens, zorgfinanciering, samenwerkingsverbanden, inspecties en goede praktijken. Ook stellen we op dit overkoepelende niveau een raad van advies samen uit alle deelnemers, aangevuld met onafhankelijke deskundigen.

Lees hier ons beleidsdocument rond goed bestuur (corporate governance).

FAVV certificaat
PREZO Woonzorg

ERKENNING, AUDITS EN KWALITEITSCERTIFICATEN

Hof van Schoten beschikt over de nodige erkenningen van de Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid om de volgende woonzorgvormen aan te bieden:

  • GVA (groep van assistentiewoningen),
  • NEACVH (niet erkend aangemeld centrum voor herstelverblijf),
  • ROB (rust- en opvangtehuis voor bejaarden),
  • RVT (rust- en verzorgingstehuis).

We krijgen hiervoor de inspecties en audits voor kwaliteit (verplichte registratie van kwaliteitsindicatoren) en personeelsinzet (verplichte opgave van ingezette medewerkers ten opzichte van aantal en aard zorgbehoevende bewoners en gebruikers).

Hof van Schoten ontving de smiley van het federaal voedselagentschap FAVV. Dat toont aan dat we een geloofwaardig systeem van hygiëne toepassen – gecontroleerd door een onafhankelijke audit. Natuurlijk krijg je de smiley niet zomaar, je moet voldoen aan een aantal vereisten, zoals:

  1. Autocontrolesysteem om de veiligheid van de voedselketen te garanderen.
  2. Specifieke autocontrolegids om het systeem in te voeren.
  3. Positieve audit door een erkende certificerings- of keuringsinstelling (de controles door het FAVV resulteren niet in een auditverslag, maar in een inspectieverslag).

We hebben de intentie om een Prezo Woonzorg-keurmerk te behalen. (Prezo staat voor "prestaties in de zorg".) Dit integraalkwaliteitssysteem voor woonzorgcentra is een initiatief van Icuro. Het helpt om doelstellingen rond zorgkwaliteit te bepalen en ze concreet in te plannen via prestaties.
Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren volg je continu op hoe de organisatie presteert en evolueert op het vlak van kwaliteit. Meer dan 140 woonzorgcentra zijn ondertussen gestart met Prezo Woonzorg, ook Hof van Schoten. We meten onze kwaliteit, evalueren regelmatig belangrijke thema's en houden onze vorderingen bij in een ICT-tool. We merken dat onze medewerkers gestimuleerd worden om bewoners voorop te stellen, aan verbetering te werken en open over kwaliteit te praten. In een volgende fase willen we het certificaat behalen.

PERSONEEL

Het aantal medewerkers van ons woonzorgcentrum ligt 23% hoger dan wat de normering van de overheid ons oplegt. (Forfait 2018, referentieperiode 01/07/2016-30/06/2017, meest recente gegevens RIZIV in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid). De mediaan van bovennormpersoneel in de private sector is 14%.

De extra inzet van personeel boven de erkennings- en financieringsnormen van de overheid vertegenwoordigt 11,54 euro per dag per bewoner. Dit bedrag komt dus rechtstreeks uit de dagprijs die de bewoner aan Hof van Schoten betaalt en dient enkel en alleen voor de hogere inzet van personeel dan wat voorzien, opgelegd en gefinancierd wordt door de overheid.

Heb je hierover vragen? Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele situatie?
Maak dan een afspraak met de directie.

Een overzicht (Q2/2018) norm aanwezig
Verpleegkundigen 7,88 9,50
Zorgkundigen 9,39 14,55
Kine, ergo, logo 1,13 4,34
Reactivering 0,58 1,30
Animatie 1,50 1,60
Keuken en schoonmaak 4,67 9,55
Directie 1,00 2,00
Hoofdverpleegkundigen 1,00 3,00

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Is het mogelijk een woonzorgcentrum maatschappelijk verantwoord te laten werken? Hof van Schoten doet inspanningen op allerlei gebieden:

  • investeringen om zoveel mogelijk met herbruikbare energie te werken
  • zorgvuldige selectie van leveranciers, onder meer voor producten die het resultaat zijn van eerlijke handel
  • aankoopbeleid met aandacht voor kwaliteit en lokale herkomst. (Enkele voorbeelden: onze personeelskleding is gemaakt door een Belgisch bedrijf, voeding komt van Veresto en Solucious, wijn kopen we bij een wijnhandel in Schoten.)

Nema foundation


Naast de inspanningen die lokaal worden geleverd, steunen we ook projecten in Gambia via Nema Foundation.

AANDACHT VOOR ONZE BUREN: BUURTGERICHTE ZORG

Hof van Schoten wil verder kijken dan de eigen muren, gebouwen en terreinen. We zijn ingebed in een lokale gemeenschap, gemeente, buurt, wijk. Het opzet is dan ook om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt uit te bouwen.

Een zorgzame buurt wordt omschreven als een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Hof van Schoten wenst dit te realiseren door onze deuren open te stellen voor de buurt; onze bewoners, maar ook onze buren, kunnen participeren aan het sociale en culturele leven in onze voorziening en in de buurt rond onze voorziening.

Onze diensten en voorzieningen zijn ook voor buurtbewoners toegankelijk. We denken hierbij in eerste instantie aan onze activiteiten of de Brasserie, maar ook het gebruik van onze zorginfrastructuur (aangepast zorgbad bijvoorbeeld), de wellness met infrarood sauna en jacuzzi, onze vervoermogelijkheden, tot zelfs onze klusjesdienst, zouden door anderen dan alleen onze bewoners gebruikt kunnen worden. Ook onze andere infrastructuur met verschillende vergader-, ontspannings-, of feestzaaltjes kan multifunctioneel gebruikt worden.

Anderzijds wensen we ook de buurt en de buurtbewoners te betrekken bij onze werking; zo is het wenselijk dat buurtbewoners zich als vrijwilliger engageren binnen onze voorziening. Zo creëren we een wederkerigheid met de buurt en is er een blijvende verbondenheid met de buurt. We denken hierbij zeker ook aan het verenigingsleven en de scholen.

WAARDIG LEVENSEINDE

We staan onze bewoners en hun familie bij om als het nodig is een waardig levenseinde mogelijk te maken. Goed vooraf informeren en samenwerken met professionele hulpverleners bij de begeleiding is een must. Bijvoorbeeld om alles vooraf goed te regelen en om een vertegenwoordiger aan te duiden. Samen met specialisten ter zake brengen we wilsverklaringen in kaart, met alle respect voor de persoon in kwestie, de familieleden en de wetgeving. Heb je hierover vragen? Spreek dan je hoofdverpleegkundige aan.

PRIVACY

Hof van Schoten hecht veel belang aan jouw privacy. Om onze activiteiten goed uit te voeren, verwerken we een aantal persoonlijke gegevens. Hof van Schoten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

Onze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonlijke gegevens verwerkt worden en wat je rechten zijn.

ORGANIGRAM

Organigram Hof van Schoten