Hof van Schoten  Beleid

WAAROM HET HIER GOED IS

Ben je als senior op zoek naar een hoogwaardige vorm van wonen, welzijn, zorg en diensten? Waar je tegelijkertijd je vrijheid behoudt? En waar het aangenaam is te leven met respect voor de andere bewoners, familie, medewerkers en bestuur?

In Hof van Schoten krijg je dat. Zowel voor bewoners als hun naasten is er grote aandacht. Om dat doel te realiseren, werken we samen met de beste partners en leveranciers.

Je bent hier altijd zeker van verantwoorde hulp- en dienstverlening. Dat kan alleen als de basis in orde is. Met andere woorden, een gezond financieel beleid en een fijne werkomgeving voor medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en studenten.

INSPRAAK VIA DE GEBRUIKERSRAAD

Het is voor ons zeer belangrijk om de mening van onze bewoners te kennen over hun verblijf zowel in het woonzorgcentrum als in de assistentiewoningen. Eén van de mogelijkheden om deze inspraak te garanderen in de goede werking van onze voorziening, is het organiseren van voldoende inspraakmomenten.

Naast het dagelijks contact met onze medewerkers en de bereikbaarheid van onze leidinggevenden, voorzien we 4x per jaar een gebruikersraad waarop de bewoners welkom zijn. Op deze raad zal naast de directie ook zoveel als mogelijk elke discipline vertegenwoordigd zijn. Om zulke gebruikersraden vlot te laten verlopen wordt er steeds met een vast structuur gewerkt. Hierbij laten we telkens onderwerpen als zorg, schoonmaak, wasserij, technische dienst, maaltijden, kapper, pedicure, animatie, kiné, ... aan bod komen. Alle deelnemers krijgen de kans om opmerkingen, suggesties en/of tips te bespreken en er wordt heel wat nieuwe info over het reilen en zeilen in Hof van Schoten meegedeeld. Daarnaast zien we dat deze gebruikersraden het contact tussen bewoners onderling verbetert.

Iemand die niet aanwezig kan zijn op deze gebruikersraad kan steeds zijn vragen, opmerkingen en tips vooraf doorgeven. Van elke gebruikersraad wordt een verslag gemaakt dat op alle kamers wordt verdeeld en op de infoborden wordt uitgehangen.

FAVV certificaat

ERKENNING, AUDITS EN KWALITEITSCERTIFICATEN

Hof van Schoten beschikt over de nodige erkenningen van de Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid om de volgende woonzorgvormen aan te bieden:

  • GAW (groep van assistentiewoningen),
  • NEACVH (niet erkend aangemeld centrum voor herstelverblijf),
  • ROB (rust- en opvangtehuis voor bejaarden),
  • RVT (rust- en verzorgingstehuis).

We krijgen hiervoor de inspecties en audits voor kwaliteit (verplichte registratie van kwaliteitsindicatoren) en personeelsinzet (verplichte opgave van ingezette medewerkers ten opzichte van aantal en aard zorgbehoevende bewoners en gebruikers).

Hof van Schoten ontving de smiley van het federaal voedselagentschap FAVV. Dat toont aan dat we een geloofwaardig systeem van hygiëne toepassen – gecontroleerd door een onafhankelijke audit. Natuurlijk krijg je de smiley niet zomaar, je moet voldoen aan een aantal vereisten, zoals:

  1. Autocontrolesysteem om de veiligheid van de voedselketen te garanderen.
  2. Specifieke autocontrolegids om het systeem in te voeren.
  3. Positieve audit door een erkende certificerings- of keuringsinstelling (de controles door het FAVV resulteren niet in een auditverslag, maar in een inspectieverslag).

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Is het mogelijk een woonzorgcentrum maatschappelijk verantwoord te laten werken? Hof van Schoten doet inspanningen op allerlei gebieden:

  • investeringen om zoveel mogelijk met herbruikbare energie te werken
  • zorgvuldige selectie van leveranciers, onder meer voor producten die het resultaat zijn van eerlijke handel
  • aankoopbeleid met aandacht voor kwaliteit en lokale herkomst. (Enkele voorbeelden: onze personeelskleding is gemaakt door een Belgisch bedrijf, voeding komt van Veresto en Solucious, wijn kopen we bij een wijnhandel in Schoten.)

AANDACHT VOOR ONZE BUREN: BUURTGERICHTE ZORG

Hof van Schoten wil verder kijken dan de eigen muren, gebouwen en terreinen. We zijn ingebed in een lokale gemeenschap, gemeente, buurt, wijk. Het opzet is dan ook om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt uit te bouwen.

Een zorgzame buurt wordt omschreven als een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Hof van Schoten wenst dit te realiseren door onze deuren open te stellen voor de buurt; onze bewoners, maar ook onze buren, kunnen participeren aan het sociale en culturele leven in onze voorziening en in de buurt rond onze voorziening.

Onze diensten en voorzieningen zijn ook voor buurtbewoners toegankelijk. We denken hierbij in eerste instantie aan onze activiteiten of de Brasserie, maar ook het gebruik van onze zorginfrastructuur (aangepast zorgbad bijvoorbeeld). Ook onze andere infrastructuur met verschillende vergader-, ontspannings-, of feestzaaltjes kan multifunctioneel gebruikt worden.

Anderzijds wensen we ook de buurt en de buurtbewoners te betrekken bij onze werking; zo is het wenselijk dat buurtbewoners zich als vrijwilliger engageren binnen onze voorziening. Zo creëren we een wederkerigheid met de buurt en is er een blijvende verbondenheid met de buurt. We denken hierbij zeker ook aan het verenigingsleven en de scholen.

WAARDIG LEVENSEINDE

We staan onze bewoners en hun familie bij om als het nodig is een waardig levenseinde mogelijk te maken. Goed vooraf informeren en samenwerken met professionele hulpverleners bij de begeleiding is een must. Bijvoorbeeld om alles vooraf goed te regelen en om een vertegenwoordiger aan te duiden. Samen met specialisten ter zake brengen we wilsverklaringen in kaart, met alle respect voor de persoon in kwestie, de familieleden en de wetgeving. Heb je hierover vragen? Spreek dan je hoofdverpleegkundige aan.

PRIVACY

Hof van Schoten hecht veel belang aan jouw privacy. Om onze activiteiten goed uit te voeren, verwerken we een aantal persoonlijke gegevens. Hof van Schoten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

Onze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonlijke gegevens verwerkt worden en wat je rechten zijn.